You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
We are open: Mn-Fr: 10am-8pm Geöffnet: Mn-Fr: 10am-8pm Otvorené: Pon-Pia: 10am-8pm
€ EUR
SK

Gigant Wear Clothing

 • Your shopping cart is empty!

Ochrana Osobných Údajov

Zásady ochrany osobných údajov


Tieto Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) popisujú, ako spoločnosť Kapral s.r.o. („Kapral s.r.o.“, „my“, „nás“ alebo „náš“) zhromažďuje, chráni a používa osobné identifikačné údaje („osobné údaje“), ktoré nám („používateľ“, „vy“ alebo „váš“) môžete poskytnúť na webovej stránke gigantwear.com a v súvislosti s akýmikoľvek našimi produktmi alebo službami (súhrnne „webové stránky“ alebo „služby“).


Uvádza tiež možnosti, ktoré máte k dispozícii, pokiaľ ide o naše použitie vašich osobných údajov, a spôsob, akým máte prístup k týmto informáciám a ich aktualizácii. Tieto zásady sa nevzťahujú na praktiky spoločností, ktoré nevlastníme alebo nekontrolujeme, ani na jednotlivcov, ktorých nezamestnávame ani neriadime.


Automatický zber informácií


Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť údajov o zákazníkoch, a preto uplatňujeme politiku zákazu prihlásenia. Spracovávame iba minimálne údaje o používateľoch, iba to, čo je nevyhnutne potrebné na údržbu webových stránok alebo služieb. Informácie zhromaždené automaticky sa používajú iba na identifikáciu potenciálnych prípadov zneužitia a na zostavenie štatistických informácií o používaní webových stránok. Tieto štatistické informácie nie sú agregované inak takým spôsobom, ktorý by identifikoval konkrétneho používateľa systému.


Zhromažďovanie osobných údajov


Webovú stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste nám povedali, kto ste, alebo prezradili akékoľvek informácie, pomocou ktorých by vás niekto mohol identifikovať ako konkrétneho a rozpoznateľného jednotlivca. Ak si však prajete využiť niektoré z funkcií webovej stránky, budete požiadaný o poskytnutie určitých osobných údajov (napríklad vášho mena a e-mailovej adresy). Prijímame a ukladáme všetky informácie, ktoré nám vedome poskytnete, keď si vytvoríte účet, uskutočňujete nákup alebo vypĺňate akékoľvek online formuláre na webových stránkach. V prípade potreby môžu tieto informácie obsahovať nasledovné:


 • Osobné údaje, ako je meno, krajina pobytu atď.

 • Kontaktné informácie, ako napríklad e-mailová adresa, adresa atď.

 • Údaje o účte, ako je používateľské meno, jedinečné ID používateľa, heslo atď.


Môžete sa rozhodnúť, že nám svoje osobné údaje neposkytnete, ale potom nebudete môcť využiť niektoré z funkcií webových stránok. Používatelia, ktorí si nie sú istí, aké informácie sú povinné, nás môžu kontaktovať.


Správa osobných údajov


Určité osobné údaje, ktoré o vás máme, môžete vymazať. Osobné informácie, ktoré môžete vymazať, sa môžu meniť so zmenami webových stránok alebo služieb. Keď však odstránite osobné údaje, môžeme si ponechať kópiu nenavrhovaných osobných údajov v našich záznamoch po dobu nevyhnutnú na splnenie našich povinností voči našim pridruženým spoločnostiam a partnerom a na účely opísané nižšie. Ak chcete vymazať svoje osobné údaje alebo natrvalo vymazať svoj účet, môžete nás kontaktovať.


Uchovávanie osobných údajov


Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať po dobu nevyhnutnú na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo neumožňuje dlhšie obdobie uchovávania. Môžeme použiť akékoľvek agregované údaje odvodené od vašich osobných údajov alebo ich začlenenie po aktualizácii alebo odstránení, ale nie spôsobom, ktorý by vás osobne identifikoval. Po uplynutí doby uchovávania budú osobné údaje vymazané. Právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov preto nemožno vynútiť po uplynutí lehoty na uchovávanie.


Používanie a spracovanie zhromaždených informácií


Aby sme vám mohli sprístupniť našu webovú stránku a služby alebo splniť zákonnú povinnosť, musíme zhromažďovať a používať určité osobné informácie. Ak neposkytnete informácie, ktoré požadujeme, pravdepodobne vám nebudeme schopní poskytnúť požadované produkty alebo služby. Niektoré informácie, ktoré zhromažďujeme, sú poskytnuté priamo od vás prostredníctvom našej webovej stránky. Osobné údaje o vás však môžeme zhromažďovať aj z iných zdrojov. Všetky informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť použité na nasledujúce účely:


 • Plnenie a spracovanie objednávky

 • Dodávanie výrobkov alebo služieb

 • Vylepšovanie výrobkov a služieb

 • Zasielanie administratívnych informácií

 • Zasielanie marketingovej a propagačnej komunikácie

 • Reagovanie na otázky a ponúkanie podpory

 • Vyžadovanie spätnej väzby od používateľov

 • Zlepšenie užívateľskej skúsenosti

 • Zaslanie referencií zákazníkov

 • Ochrana pred zneužívaním a škodlivými používateľmi

 • Reagovanie na právne požiadavky a predchádzanie škodám

 • Prevádzkovanie a riadenie našej webovej stránky a služieb


Spracovanie vašich osobných údajov závisí od toho, ako komunikujete s našou webovou stránkou, kde vo svete sa nachádzate a či platí jeden z nasledujúcich prípadov: (i) Poskytli ste súhlas na jeden alebo viac konkrétnych účelov. To však neplatí vtedy, ak sa na spracovanie osobných údajov vzťahuje kalifornský Zákon o ochrane spotrebiteľa alebo európske zákony na ochranu údajov. (ii) Poskytnutie informácií je nevyhnutné na splnenie dohody s vami a/alebo na plnenie akýchkoľvek predzmluvných záväzkov z nej vyplývajúcich. (iii) Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na vás vzťahuje. (iv) Spracovanie súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá nám bola zverená. (v) Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana.


Upozorňujeme, že podľa niektorých právnych predpisov nám môže byť umožnené spracúvať informácie, kým proti takémuto spracovaniu nevznesiete námietku (tým, že sa odhlásite), bez toho, aby sme sa museli spoliehať na súhlas alebo na akýkoľvek iný z nasledujúcich právnych základov uvedených nižšie. V každom prípade radi objasníme konkrétny právny základ, ktorý sa vzťahuje na spracovanie údajov, a to najmä to, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy.


Prenos a ukladanie informácií


V závislosti od vašej polohy môžu dátové prenosy vyžadovať prenos a uloženie vašich informácií v inej krajine, ako je vaša. Máte nárok dozvedieť sa o právnom základe prenosu informácií do krajiny mimo Európskej únie alebo do akejkoľvek medzinárodnej organizácie riadenej medzinárodným verejným právom alebo založenej dvoma alebo viacerými krajinami, napríklad OSN, a o bezpečnostných opatreniach prijatých na ochranu vašich informácií. Ak dôjde k takémuto prevodu, ďalšie informácie nájdete v príslušných častiach tohto dokumentu alebo sa o nich môžete dozvedieť viac prostredníctvom informácií uvedených v časti s kontaktmi.


Práva používateľov


Môžete uplatniť určité práva týkajúce sa vašich údajov, ktoré spracúvame. Máte predovšetkým právo na toto: (i) Máte právo odvolať súhlas, ak ste predtým udelili súhlas so spracovaním vašich informácií. ii) Máte právo namietať proti spracovaniu vašich informácií, ak sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako na základe súhlasu. (iii) Máte právo dozvedieť sa, či informácie spracúvame my, získať informácie o určitých aspektoch spracovania a získať kópiu informácií, ktoré sa spracúvajú. (iv) Máte právo overiť presnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu. (v) Máte právo, za určitých okolností, obmedziť spracúvanie vašich údajov, v takom prípade nebudeme vaše informácie spracúvať na iný účel ako na ich uloženie. (vi) Máte právo za určitých okolností na vymazanie vašich osobných údajov z našej strany. vii) Máte právo dostávať svoje informácie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky uskutočniteľné, bez akýchkoľvek prekážok požiadať o predanie ďalšiemu overovateľovi. Toto ustanovenie je uplatniteľné za predpokladu, že vaše informácie sú spracovávané automatizovanými prostriedkami a že spracovanie je založené na vašom súhlase, na zmluve, ktorej ste súčasťou, alebo na predzmluvných záväzkoch z nej vyplývajúcich.


Právo namietať proti spracovaniu


Ak sú osobné údaje spracúvané pre verejný záujem, pri výkone verejnej moci, ktorá nám je zverená, alebo za účelom nami sledovaných oprávnených záujmov, môžete namietať proti takémuto spracovaniu poskytnutím dôvodu súvisiaceho s vašou konkrétnou situáciou, aby ste tak odôvodnili svoju námietku. Musíte vedieť, že ak by sa vaše osobné údaje spracovávali na účely priameho marketingu, môžete proti takémuto spracovaniu kedykoľvek namietať bez udania dôvodu. Ak sa chcete dozvedieť, či spracúvame osobné údaje na účely priameho marketingu, môžete si prečítať príslušné časti tohto dokumentu.


Ako uplatniť tieto práva


Akékoľvek žiadosti o uplatnenie práv používateľa možno smerovať na spoločnosť Kapral s.r.o. prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti je možné uplatniť bezplatne a spoločnosť Kapral s.r.o. ich bude riešiť čo najskôr.


Kalifornské právo na súkromie


Okrem práv vysvetlených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sú obyvatelia Kalifornie, ktorí poskytujú osobné informácie (ako sú definované v zákone) za účelom získania produktov alebo služieb pre osobné, rodinné alebo domáce použitie, oprávnení požadovať a získať od nás jedenkrát za kalendárny rok informácie o osobných údajoch, ktoré sme zdieľali, ak existujú, s inými podnikmi na marketingové použitie. Ak to prichádza do úvahy, tieto informácie zahŕňajú osobné údaje, mená a adresy spoločností, s ktorými sme zdieľali takéto osobné údaje za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok (napr. žiadosti podané v aktuálnom roku sa budú vzťahovať na informácie o predchádzajúcom roku) . Ak chcete získať tieto informácie, kontaktujte nás.


Fakturácie a platby


Na bezpečné spracovanie vašich platobných údajov používame platobné brány tretích strán. Používanie vašich osobných údajov spracovateľmi tretích strán sa riadi ich príslušnými zásadami ochrany osobných údajov, ktoré môžu alebo nemusia obsahovať takú ochranu súkromia, aká je obsiahnutá v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Navrhujeme vám, aby ste si preštudovali príslušné pravidlá ich ochrany osobných údajov.


Poskytovatelia produktov a služieb


Môžeme uzavrieť zmluvu s inými spoločnosťami o poskytovaní určitých produktov a služieb. Títo poskytovatelia služieb nie sú oprávnení používať alebo zverejňovať tieto informácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Môžeme zdieľať osobné údaje na tieto účely iba s tretími stranami, ktorých zásady ochrany osobných údajov sú v súlade s našimi alebo ktoré súhlasia s dodržiavaním našich zásad týkajúcich sa osobných údajov. Našim poskytovateľom služieb sú poskytované informácie, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich určených funkcií, a my ich neoprávňujeme použiť alebo zverejniť osobné údaje na svoje vlastné marketingové alebo iné účely.


Súkromie detí


Vedome nezhromažďujeme žiadne osobné informácie od detí mladších ako 13 rokov. Ak máte menej ako 13 rokov, neposkytujte prosím žiadne osobné informácie prostredníctvom našej webovej stránky alebo služby. Vyzývame rodičov a zákonných zástupcov, aby sledovali používanie internetu svojich detí a aby pomáhali pri presadzovaní týchto zásad tým, že svojim deťom dajú pokyn, aby nikdy neposkytovali osobné informácie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb bez ich súhlasu.


Ak máte dôvod domnievať sa, že dieťa mladšie ako 13 rokov nám poskytlo osobné informácie prostredníctvom našej webovej stránky alebo služby, kontaktujte nás. Musíte mať minimálne 16 rokov, aby ste mohli súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov vo vašej krajine (v niektorých krajinách môžeme vo vašom mene povoliť, aby to urobil váš rodič alebo zákonný zástupca).


Newsletter


Ponúkame elektronické informačné newsletteri, ku ktorým sa môžete kedykoľvek dobrovoľne prihlásiť. Zaviazali sme sa, že vašu e-mailovú adresu uchováme v tajnosti a vašu e-mailovú adresu neposkytneme žiadnym tretím stranám, pokiaľ to nie je povolené v časti o používaní a spracovaní údajov. Informácie zasielané e-mailom budeme udržiavať v súlade s platnými zákonmi a predpismi.


V súlade so zákonom o CAN-SPAM budú všetky zaslané e-mailové správy zreteľne uvádzať, od koho e-mail pochádza, a budú obsahovať jasné informácie o tom, ako kontaktovať odosielateľa. Môžete sa rozhodnúť prestať dostávať náš informačný newsletter alebo marketingové e-maily podľa pokynov na odhlásenie z odberu uvedených v týchto e-mailoch alebo nás kontaktovať. Aj naďalej však budete dostávať základné transakčné e-maily.


Cookies


Webové stránky používajú „cookies“ na prispôsobenie vášho online zážitku. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na vašom pevnom disku serverom webovej stránky. Súbory cookie nemožno použiť na spustenie programov alebo na doručenie vírusov do vášho počítača. Súbory cookie sú priradzované jedinečným spôsobom a môžu byť čítané iba webovým serverom v doméne, ktorá vám súbor cookie vydala.


Súbory cookie môžeme používať na zhromažďovanie, ukladanie a sledovanie informácií na štatistické účely prevádzkovania našej webovej stránky a služieb. Súbory cookie máte možnosť prijať alebo odmietnuť. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenie prehliadača tak, aby súbory cookie odmietol. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o súboroch cookie a o tom, ako ich spravovať, navštívte stránku internetcookies.org.


Okrem používania súborov cookie a súvisiacich technológií tak, ako je opísané vyššie, môžeme tiež povoliť určitým spoločnostiam tretích strán, aby nám pomohli prispôsobiť reklamu, o ktorej si myslíme, že by mohla zaujímať používateľov, a zhromažďovať a používať ďalšie údaje o činnostiach používateľov na webových stránkach. Tieto spoločnosti môžu zobrazovať reklamy, ktoré môžu tiež umiestňovať súbory cookie a inak sledovať správanie používateľov.


Signály Nesledovať („Do Not Track“)


Niektoré prehľadávače obsahujú funkciu Nesledovať, ktorá signalizuje webovým serverom, ktoré navštívite, že si neželá sledovať vašu aktivitu online. Sledovanie nie je to isté ako používanie alebo zhromažďovanie informácií v súvislosti s webovou stránkou. Na tieto účely sa sledovaním rozumie zhromažďovanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb od spotrebiteľov, ktorí používajú alebo navštevujú webové stránky alebo služby online pri prechode na rôznych webových stránkach v priebehu času. Naše webové stránky nesledujú svojich návštevníkov v priebehu času a na webových stránkach tretích strán. Niektoré weby tretích strán však môžu sledovať vaše aktivity prehliadania, keď vám poskytujú obsah, čo im umožňuje prispôsobiť vám to, čo vám ponúkajú.


Odkazy na iné webové stránky


Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré nevlastníme ani nemáme pod kontrolou. Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov na iných webových stránkach alebo v prípade tretích strán. Odporúčame vám, aby ste boli informovaný, keď opustíte našu webovú stránku, a aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorá môže zhromažďovať osobné informácie.


Informačná bezpečnosť


Informácie, ktoré poskytujete, zabezpečujeme na počítačových serveroch v kontrolovanom a bezpečnom prostredí chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Udržiavame primerané administratívne, technické a fyzické záruky v snahe chrániť pred neoprávneným prístupom, použitím, úpravami a zverejnením osobných údajov pri ich kontrole a úschove. Nie je však možné zaručiť sa za žiadny prenos dát cez internet alebo bezdrôtovú sieť. Preto, aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, beriete na vedomie, že (i) existujú obmedzenia zabezpečenia a súkromia na internete, ktoré sú mimo našu kontrolu; (ii) nemožno zaručiť bezpečnosť, integritu a súkromie akýchkoľvek informácií a údajov vymieňaných medzi vami a našou webovou stránkou; a (iii) akékoľvek takéto informácie a údaje môžu byť pri prenose viditeľné alebo pozmenené treťou stranou, a to aj napriek maximálnemu úsiliu.


Únik informácií


V prípade, že sa dozvieme, že bola narušená bezpečnosť webových stránok alebo že osobné údaje používateľov boli sprístupnené nezávislým tretím stranám v dôsledku externej činnosti, okrem iného vrátane bezpečnostných útokov alebo podvodov, vyhradzujeme si právo na prijatie vhodných opatrení vrátane, ale nie výlučne, vyšetrovania a podávania správ, ako aj oznamovania a spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní. V prípade porušenia ochrany údajov vynaložíme primerané úsilie, aby sme to oznámili dotknutým osobám, ak sa domnievame, že existuje primerané riziko poškodenia používateľa v dôsledku porušenia alebo ak to vyžaduje zákon. Keď tak učiníme, zverejníme oznámenie na webovej stránke a pošleme vám e-mail.


Zmeny a dodatky


Podľa nášho uváženia môžeme tieto Zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať a budeme vás informovať o akýchkoľvek podstatných zmenách v spôsobe, akým nakladáme s osobnými údajmi. Po vykonaní zmien upravíme aktualizovaný dátum v dolnej časti tejto stránky. Môžeme vám tiež poskytnúť oznámenie inými spôsobmi podľa nášho uváženia, napríklad prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré ste poskytli. Akákoľvek aktualizovaná verzia týchto Zásad ochrany osobných údajov bude účinná okamžite od zverejnenia aktualizovanej verzie týchto Zásad na webových stránkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Pokračovanie v používaní webových stránok po vykonaní akýchkoľvek zmien predstavuje váš súhlas s týmito zmenami. Bez vášho súhlasu však nebudeme používať vaše osobné údaje iným spôsobom, ako bolo uvedené v čase získania vašich osobných údajov.


Súhlas s týmito Zásadami


Beriete na vedomie, že ste si prečítali tieto Zásady a súhlasíte so všetkými ich podmienkami. Používaním webových stránok alebo ich Služieb súhlasíte s tým, že budete viazaný týmito zásadami. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním podmienok týchto Zásad, nemáte oprávnenie používať alebo pristupovať na webovú stránku a jej služby.


Kontaktuje nás


Ak nás chcete kontaktovať, aby ste sa dozvedeli viac o týchto Zásadách, alebo nás chcete kontaktovať v súvislosti s akýmikoľvek inými záležitosťami týkajúcimi sa individuálnych práv a vašich osobných údajov, môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu: contact@gigantwear.com.


Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 25. júna 2020.