You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
We are open: Mn-Fr: 10am-8pm Geöffnet: Mn-Fr: 10am-8pm Otvorené: Pon-Pia: 10am-8pm
SK

Gigant Wear Clothing

  • Your shopping cart is empty!

Vylúčenie zodpovednosti

Vylúčenie zodpovednosti


Toto Vylúčenie zodpovednosti („Vylúčenie zodpovednosi“, „dohoda“) je dohodou medzi spoločnosťou Kapral s.r.o. („Kapral s.r.o.“, „nás“, „my“ alebo „náš“) a vami („používateľ“, „vy“ alebo „váš“). Toto Vylúčenie zodpovednosti ustanovuje všeobecné pokyny, zásady a podmienky vášho používania webových stránok gigantwear.com a akýchkoľvek ich produktov alebo služieb (spoločne ďalej len „webové stránky“ alebo „služby“).


Zastúpenie


Akékoľvek presvedčenia alebo názory prezentované na webovej stránke sú osobné a patria výlučne spoločnosti Kapral s.r.o. a nereprezentujú osoby, inštitúcie alebo organizácie, s ktorými môže alebo nemusí byť vlastník spájaný v profesionálnej alebo osobnej sfére, pokiaľ to nie je výslovne uvedené. Účelom vyjadrení alebo názorov nie je urážka žiadneho náboženstva, etnickej skupiny, klubu, organizácie, spoločnosti alebo jednotlivca.


Obsah a príspevky


Žiadnu časť webovej stránky nesmiete upravovať, tlačiť ani kopírovať. Zahrnutie akejkoľvek časti tejto webovej stránky do iného diela, či už v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe alebo zahrnutie akejkoľvek časti webovej stránky do inej webovej stránky vložením, zarámovaním alebo iným spôsobom bez výslovného súhlasu spoločnosti Kapral s.r.o. je zakázané.


K dostupnému obsahu na webových stránkach môžete odosielať komentáre. Nahraním alebo iným sprístupnením akýchkoľvek informácií spoločnosti Kapral s.r.o. udeľujete spoločnosti Kapral s.r.o. neobmedzené a trvalé právo na distribúciu, zobrazovanie, publikovanie, reprodukciu, opätovné použitie a kopírovanie informácií v nich uvedených. Prostredníctvom webových stránok sa nesmiete vydávať za inú osobu. Nesmiete uverejňovať obsah, ktorý je hanlivý, podvodný, obscénny, výhražný, narúša práva na ochranu súkromia inej osoby alebo je inak nezákonný. Nesmiete zverejniť obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek inej osoby alebo subjektu. Nesmiete zverejniť žiadny obsah, ktorý zahŕňa akýkoľvek počítačový vírus alebo iný kód určený na narušenie, poškodenie alebo obmedzenie fungovania akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru. Odoslaním alebo zverejnením obsahu na webovej stránke udeľujete spoločnosti Kapral s.r.o. právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu upraviť a v prípade potreby odstrániť akýkoľvek obsah.


Recenzie a referencie


Referencie sa prijímajú v rôznych formách prostredníctvom rôznych metód odosielania. Ohlasy nie sú nevyhnutne reprezentatívne pre všetkých, ktorí budú používať naše produkty alebo služby. Kapral s.r.o. nezodpovedá za názory alebo komentáre zverejnené na webových stránkach a nemusí ich nevyhnutne zdieľať. Všetky vyjadrené názory sú striktne názormi prispievateľa alebo recenzenta.


Niektoré referencie mohli byť kvôli prehľadnosti upravené alebo skrátené v prípadoch, keď pôvodné referencie obsahovali nadbytočné informácie, ktoré nie sú pre širokú verejnosť relevantné. Pred zverejnením je možné skontrolovať pravosť posudkov a potom ich zverejniť.


Odškodnenie a záruka


Kapral s.r.o. zaručuje presnosť, spoľahlivosť a úplnosť informácií a obsahu na tejto webovej stránke, distribuovaných prostredníctvom alebo prepojených, stiahnutých alebo prístupných z týchto webových stránok. Informácie na webovej stránke slúžia iba na všeobecné informačné účely a nie sú určené na poskytovanie odborného poradenstva. V prípade potreby vyhľadajte odbornú pomoc. Ďalej môžu byť informácie obsiahnuté na webových stránkach a akýchkoľvek stránkach na ne odkazovaných kedykoľvek a bez varovania zmenené.


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť toto Vylúčenie zodpovednosti týkajúce sa webových stránok, produktov alebo služieb, a to s účinnosťou od zverejnenia aktualizovanej verzie tohto Vylúčenia zodpovednosti na webových stránkach. Po vykonaní zmien upravíme aktualizovaný dátum v dolnej časti tejto stránky. Pokračovanie v používaní webových stránok po vykonaní akýchkoľvek zmien predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.


Súhlas s týmto Vylúčením zodpovednosti


Beriete na vedomie, že ste si prečítali toto Vylúčenie zodpovednosti a súhlasíte so všetkými jeho podmienkami. Používaním webových stránok alebo ich Služieb súhlasíte s tým, že budete viazaný týmito zásadami. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním podmienok tohto Vylúčenie zodpovednosti, nemáte oprávnenie používať alebo pristupovať na webovú stránku a jej služby.


Kontaktuje nás


Ak nás chcete kontaktovať, aby ste sa dozvedeli viac o tomto Vylúčení zodpovednosti, alebo nás chcete kontaktovať v súvislosti s akýmikoľvek inými záležitosťami, ktoré sa ho týkajú, môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu: contact@gigantwear.com.


Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 25. júna 2020.