You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
We are open: Mn-Fr: 10am-8pm Geöffnet: Mn-Fr: 10am-8pm Otvorené: Pon-Pia: 10am-8pm
SK

Gigant Wear Clothing

  • Your shopping cart is empty!

Zmluvné Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Tieto Všeobecné obchodné podmienky („podmienky“, „zmluva“) sú dohodou medzi spoločnosťou Kapral s.r.o. („Kapral s.r.o.“, „nás“, „my“ alebo „náš“) a vami („používateľ“, „vy“ alebo „váš“). Táto dohoda stanovuje všeobecné podmienky vášho používania webových stránok gigantwear.com a akýchkoľvek ich produktov alebo služieb (ďalej spoločne len „webová stránka“ alebo „služby“).


Účty a členstvo


Ak si vytvoríte účet na webovej stránke, ste zodpovedný za udržiavanie bezpečnosti vášho účtu a ste plne zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa v rámci účtu odohrávajú, aj za všetky ďalšie akcie, ktoré sa v súvislosti s ním uskutočňujú. Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať a kontrolovať nové účty skôr, ako sa budete môcť prihlásiť a používať naše služby. Poskytnutie nepravdivých kontaktných informácií akéhokoľvek druhu môže mať za následok zrušenie vášho účtu. Musíte nás okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Nebudeme zodpovední za žiadne vaše činy alebo opomenutia, vrátane akýchkoľvek škôd akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku týchto činov alebo opomenutí. Môžeme pozastaviť, deaktivovať alebo vymazať váš účet (alebo jeho časť), ak zistíme, že ste porušili ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody alebo že vaše správanie alebo obsah bude mať intenciu poškodiť našu povesť a dobrú vôľu. Ak z vyššie uvedených dôvodov odstránime váš účet, neregistrujte sa znova. Vašu e-mailovú adresu a adresu internetového protokolu môžeme zablokovať, aby sme zabránili ďalšej registrácii.


Užívateľský obsah


Nie sme vlastníkmi žiadnych údajov, informácií alebo materiálov („obsah“), ktoré vložíte na webových stránkach v priebehu používania služby. Nesiete výlučnú zodpovednosť za presnosť, kvalitu, integritu, zákonnosť, spoľahlivosť, primeranosť a vlastníctvo duševného majetku alebo právo na použitie všetkého odoslaného obsahu. Môžeme monitorovať a kontrolovať obsah na webových stránkach, ktorý ste zadali alebo vytvorili pomocou našich služieb. Pokiaľ to výslovne nepovoľujete, vaše použitie webovej stránky nám neudeľuje licenciu na použitie, reprodukciu, prispôsobenie, úpravu, publikovanie alebo distribúciu obsahu, ktorý ste vytvorili alebo ktorý je uložený vo vašom užívateľskom účte na komerčné, marketingové alebo podobné účely. Udeľujete nám však povolenie na prístup, kopírovanie, distribúciu, ukladanie, prenos, preformátovanie a zobrazovanie obsahu vášho používateľského účtu výlučne v rozsahu, v akom je to potrebné na účely poskytovania služieb. Bez toho, aby sme obmedzovali ktorékoľvek z týchto vyhlásení alebo záruk, máme právo, aj keď nie povinnosť, podľa vlastného výhradného uváženia odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý podľa nášho rozumného názoru porušuje ktorúkoľvek z našich zásad alebo je akýmkoľvek spôsobom škodlivý alebo nežiaduci.


Fakturácie a platby


Všetky poplatky alebo platby zaplatíte na účet v súlade s platobnými a fakturačnými podmienkami platnými v čase splatnosti poplatku alebo platieb. K citlivej a súkromnej výmene údajov dochádza prostredníctvom zabezpečeného komunikačného kanála SSL a je šifrovaná a chránená digitálnymi podpismi. Naše webové stránky tiež vyhovujú štandardom zraniteľnosti PCI, aby vytvorili pre používateľov čo najbezpečnejšie prostredie. Skenovanie na prítomnosť škodlivého softvéru sa vykonáva pravidelne, aby sa zvýšila bezpečnosť a ochrana. Ak podľa nášho úsudku váš nákup predstavuje vysoko rizikovú transakciu, budeme od vás vyžadovať, aby ste nám poskytli kópiu vášho platného vládneho dokladu totožnosti s fotografiou a prípadne kópiu nedávneho bankového výpisu použitej kreditnej alebo debetnej karty. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť produkty a ceny produktov. Vyhradzujeme si tiež právo odmietnuť každú objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť zakúpené množstvá na osobu, domácnosť alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním na e-mailovej a/alebo fakturačnej adrese/telefónnom čísle, ktoré ste uviedli v čase uskutočnenia objednávky.


Presnosť informácií


Na webových stránkach sa občas môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania, ktoré sa môžu týkať propagačných akcií a ponúk. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia opraviť chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie na webových stránkach alebo v súvisiacich službách nepresné (a to aj po odoslaní objednávky). Nenesieme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie na webových stránkach, okrem iného vrátane informácií o cenách, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Dátum aktualizácie uvedený na webovej stránke neznamená, že boli zmenené a aktualizované všetky informácie na webovej stránke alebo vo všetkých súvisiacich službách.


Služby tretích strán


Ak sa rozhodnete povoliť, vstúpiť alebo využívať služby tretích strán, upozorňujeme, že váš prístup a používanie týchto ďalších služieb sa riadi výhradne podmienkami používania týchto ďalších služieb a my ich nepodporujeme, nezodpovedáme za ne a nie sme nimi viazaní, neposkytujeme nijaké vyhlásenia týkajúce sa akýchkoľvek aspektov týchto ďalších služieb, vrátane, bez obmedzenia, ich obsahu alebo spôsobu, akým narábajú s údajmi (vrátane vašich údajov), ani akejkoľvek interakcie medzi vami a poskytovateľom týchto ďalších služieb. Pokiaľ ide o tieto ďalšie služby, neodvolateľne sa vzdávate akýchkoľvek nárokov voči spoločnosti Kapral s.r.o. Spoločnosť Kapral s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené v súvislosti s vaším povolením, prístupom alebo používaním akýchkoľvek takýchto iných služieb alebo spoliehaním sa na postupy ochrany osobných údajov, procesy zabezpečenia údajov alebo iné zásady týchto iných služieb. Môže sa od vás vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali alebo sa prihlásili do týchto ďalších služieb na ich príslušných webových stránkach. Povolením akýchkoľvek ďalších služieb výslovne povoľujete spoločnosti Kapral s.r.o. zverejniť vaše údaje podľa potreby, aby sa uľahčilo použitie alebo povolenie týchto ďalších služieb.


Zálohy


Nie sme zodpovední za obsah umiestnený na webovej stránke. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za stratu akéhokoľvek obsahu. Je vašou výlučnou zodpovednosťou udržiavať zodpovedajúce zálohy vášho obsahu. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžeme byť pri niektorých príležitostiach a za určitých okolností, avšak bez takejto povinnosti povinnosťou, schopní obnoviť niektoré alebo všetky vaše údaje, ktoré boli vymazané k určitému dátumu a času, kedy sme mohli zálohovať údaje pre svoje vlastné účely. Nezaručujeme, že údaje, ktoré potrebujete, budú k dispozícii.


Odkazy na iné webové stránky


Aj keď táto webová stránka môže odkazovať na iné webové stránky, neznamená to, priamo ani nepriamo, žiadny súhlas, združenie, sponzorstvo, schválenie alebo pridruženie k akejkoľvek prepojenej webovej stránke, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tomto dokumente. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo vyhodnotenie a nezaručujeme ponuku akýchkoľvek firiem či jednotlivcov a ani obsah ich webových stránok. Za akcie, produkty, služby a obsah akýchkoľvek iných tretích strán nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Mali by ste starostlivo preštudovať právne vyhlásenia a ďalšie podmienky používania akejkoľvek webovej stránky, na ktorú získate prístup prostredníctvom odkazu z tejto webovej stránky. Váš odkaz na akékoľvek iné webové stránky mimo tejto lokality je na vaše vlastné riziko.


Zakázané použitia


Okrem ďalších podmienok uvedených v zmluve máte zakázané používať webovú stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) nabádať ostatných, aby konali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek nezákonných činnostiach; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo nedodržiavať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné informácie ostatných; (i) šíriť a používať spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať do alebo obchádzať bezpečnostné prvky služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.


Práva duševného vlastníctva


Táto dohoda na vás neprevedie žiaden duševný majetok vo vlastníctve spoločnosti Kapral s.r.o. alebo tretej strany a všetky práva, tituly a podiely na takomto majetku zostanú výlučne majetkom spoločnosti Kapral s.r.o. Všetky ochranné známky, servisné značky, grafiky a logá použité v súvislosti s našou webovou stránkou alebo službami sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Kapral s.r.o. alebo poskytovateľov licencií Kapral s.r.o. Ostatné ochranné známky, servisné značky, grafika a logá použité v súvislosti s našou webovou stránkou alebo službami môžu byť ochrannými známkami iných tretích strán. Vaše používanie našej webovej stránky a služieb vám neudeľuje žiadne právo ani licenciu na reprodukciu alebo iné použitie akejkoľvek ochrannej známky spoločnosti Kapral s.r.o. alebo tretích strán.


Zrieknutie sa záruky


Súhlasíte s tým, že vaše používanie našej webovej stránky alebo služieb je výlučne na vaše vlastné riziko. Súhlasíte s tým, že takáto služba je poskytovaná „tak ako je“ a „ako je k dispozícii“. Výslovne sa zriekame všetkých záruk akéhokoľvek druhu, či už explicitných alebo implicitných, vrátane implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia, ale nie výlučne. Neručíme za to, že služby splnia vaše požiadavky alebo že bude služba neprerušovaná, včasná, bezpečná alebo bezchybná; neposkytujeme ani žiadnu záruku, pokiaľ ide o výsledky, ktoré je možné získať pri používaní služby, ani pokiaľ ide o presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií získaných prostredníctvom služby, alebo že chyby v Službe budú opravené. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akýkoľvek materiál a/alebo údaje stiahnuté alebo inak získané pomocou služby boli získané podľa vášho vlastného uváženia a rizika a že budete výlučne zodpovedný za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov v dôsledku stiahnutie takéhoto materiálu a/alebo údajov. Neručíme za žiadny tovar alebo služby zakúpené alebo získané prostredníctvom služby ani za transakcie uskutočnené prostredníctvom služby. Žiadne rady ani informácie, či už ústne alebo písomné, ktoré ste od nás alebo prostredníctvom služby získali, neposkytujú záruku, ktorá tu nie je výslovne uvedená.


Obmedzenie zodpovednosti


V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi nebude spoločnosť Kapral s.r.o., jej pridružené spoločnosti, riadiaci pracovníci, riaditelia, zamestnanci, agenti, dodávatelia alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade niesť zodpovednosť voči akejkoľvek osobe za (a): akékoľvek nepriame, náhodné, špeciálne škody, škody v dôsledku trestnej alebo krycej činnosti alebo za škody následne vzniknuté (vrátane, okrem iného, ​​škôd za ušlý zisk, výnos, predaj, dobrú vôľu, použitie obsahu, dopad na podnikanie, prerušenie podnikania, stratu predpokladaných úspor, stratu obchodnej príležitosti), ktoré však boli spôsobené podľa teórie zodpovednosti, vrátane, bez obmedzení, v rámci zmlúv, záruky, porušenia zákonnej povinnosti, nedbanlivosti a. i., aj keď bol Kapral s.r.o. poučený o možnosti vzniku takýchto škôd alebo mohol také škody predvídať. V maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom je celková zodpovednosť spoločnosti Kapral s.r.o. a jej pridružených spoločností, úradníkov, zamestnancov, agentov, dodávateľov a poskytovateľov licencií, týkajúcich sa služieb, obmedzená na čiastku vyššiu ako jeden dolár alebo na akékoľvek sumy skutočne zaplatené v hotovosti spoločnosti Kapral s.r.o. za predchádzajúce obdobie jedného mesiaca pred prvou udalosťou alebo udalosťou, ktorá viedla k vzniku takejto zodpovednosti. Obmedzenia a vylúčenia sa uplatňujú aj v prípade, že vám tento prostriedok nápravy plne nevykompenzuje straty alebo nesplní svoj základný účel.


Odškodnenie


Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Kapral s.r.o. a jej pridružené spoločnosti, riaditeľov, riadiacich pracovníkov, zamestnancov a agentov a nebudete im pripisovať zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek záväzkami, stratami, škodami alebo nákladmi vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniknú v súvislosti s obvineniami, nárokmi, žalobami, spormi alebo požiadavkami uplatnenými proti niektorému z nich v dôsledku alebo v súvislosti s vaším obsahom, vaším používaním webových stránok alebo služieb alebo akýmkoľvek úmyselným zneužitím úradnej moci z vašej strany.


Oddeliteľnosť


Všetky práva a obmedzenia obsiahnuté v tejto zmluve je možné uplatniť a budú uplatniteľné a záväzné iba do tej miery, aby neporušovali akékoľvek príslušné zákony. Ich zámerom je obmedziť ich rozsah v nevyhnutnom množstve tak, aby táto zmluva nebola nezákonná a neplatná alebo nevymáhateľná. Ak bude ktorékoľvek ustanovenie alebo časť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto dohody považované súdom s príslušnou jurisdikciou za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, je úlohou strán, aby zostávajúce ustanovenia alebo ich časti predstavovali ich dohodu vo vzťahu k predmetu zmluvy a všetky tieto zostávajúce ustanovenia alebo ich časti zostanú v plnej platnosti a účinnosti.


Riešenie sporov


Tvorba, výklad a plnenie tejto dohody a akékoľvek spory z nej vyplývajúce sa budú riadiť hmotnými a procesnými zákonmi Slovenska bez ohľadu na ich pravidlá týkajúce sa konfliktov alebo voľby práva a v príslušnom rozsahu zákonov Slovenska. Výlučnou jurisdikciou a miestom konania vo veciach týkajúcich sa predmetu tejto dohody sú súdy sídliace na Slovensku a týmto sa podriaďujete osobnej jurisdikcii týchto súdov. Týmto sa vzdávate práva na súdne konanie pred porotou v akomkoľvek riešení, ktoré vznikne z tejto dohody alebo s ňou súvisí. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sa na túto dohodu nevzťahuje.


Zmeny a dodatky


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto Podmienky alebo ich zásady týkajúce sa webových stránok alebo služieb, a to s účinnosťou od zverejnenia aktualizovanej verzie týchto Podmienok na webových stránkach. Po vykonaní zmien upravíme aktualizovaný dátum v dolnej časti tejto stránky. Pokračovanie v používaní webových stránok po vykonaní akýchkoľvek zmien predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.


Súhlas s týmito Podmienkami


Beriete na vedomie, že ste si prečítali tieto Podmienky a súhlasíte so všetkými ich bodmi. Používaním webových stránok alebo ich Služieb súhlasíte s tým, že budete viazaný týmito zásadami. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním podmienok týchto Podmienok, nemáte oprávnenie používať alebo pristupovať na webovú stránku a jej služby.


Kontaktuje nás


Ak nás chcete kontaktovať, aby ste sa dozvedeli viac informácií o týchto Podmienkach, alebo nás chcete kontaktovať v súvislosti s akýmikoľvek záležitosťami, ktoré sa ich týkajú, môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu: contact@gigantwear.com.


Kaprál s.r.o.
Tatranská cesta 155/32
03401 Ružomberok
Slovensko

IČO: 50012355
DIČ: 2120152628
Tel.: +421 907 888 599


Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 25. júna 2020.